همکاری علمی "همایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا" و انجمن ژئوپلتیک ایران
2022-01-05

طبق موافقت شورای سیاستگذاری همایش، همکاری علمی "همایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا" و انجمن ژئوپلتیک ایران برقرار گردید