بازتاب فراخوان همایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا در سایت انجمن ژئوپلتیک ایران
2022-01-08

فراخوان همایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا در سایت انجمن ژئوپلتیک ایران به آدرس زیر منتشر گردید

همایش بین‌المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا - انجمن ژئوپلیتیک ایران (iag.ir)